Missie & visie

Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier streeft naar oplossingen tegen eenzaamheid en het sociale isolement van ouderen en kwetsbare personen, door burenhulpnetwerken te creëren waar het kleine helpen en de verbondenheid tussen buren actief wordt gestimuleerd en begeleid.

Het BuurtPensioen activeert het potentieel van informele hulp door het kleine, onderlinge helpen te promoten en actief op te volgen. Door mensen te verbinden en verenigen in lokale netwerken, wil het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier tegelijk de sociale samenhang op buurtniveau versterken en het contact tussen generaties en culturen bevorderen.

Met het stimuleren van onderlinge hulp en sociale samenhang in burenhulpnetwerken, draagt het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier bij aan een zorgzame ondersteuning van ouderen en personen met een zorgbehoefte. Het doel is om ouderen en kwetsbare personen te versterken in hun autonomie en eigenwaarde, zodat zij op een volwaardige manier zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Zo streeft het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier algemeen naar een volwaardige erkenning van ouderen en personen met een zorgbehoefte in onze samenleving.

Context: kwetsbaarheid als gelaagd begrip

Brussel staat gekend als een jonge stad. Toch zal het absolute aantal ouderen de komende jaren toenemen, van 156.000 naar 180.000 in 2030. Ongeveer 1 op 3 ouderen is momenteel zelfs ouder dan 80 jaar. In onze hoofdstad wonen 51.000 ouderen met een groot risico op kwetsbaarheid die weinig of geen netwerk hebben en alleen wonen.  Dit aantal zal de komende jaren nog sterk toenemen.

De stijgende levensverwachting (vergrijzing) zorgt ervoor dat veel ouderen in een kwetsbare positie terechtkomen. Die kwetsbare situatie uit zich op verschillende vlakken, die elkaar vaak tegelijk nog versterken.

17.00

VANAF

Sociale media & digitalisering

Hoewel sociale media en digitale platformen een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden voor het sociale isolement, is er in de praktijk nog sprake van een grote digitale kloof. Vooral het gebrek aan digitale vaardigheden vormt een groot struikelblok. Veel ouderen zijn ook niet aanwezig op digitale hulpplatformen.

17.00

VANAF

Armoede

De beperkte financiële middelen van veel ouderen beperken de toegankelijkheid naar de nodige zorg en steun. De grote armoede in de stad beperkt bovendien de toegang tot sociaal contact, wat het risico op isolement en gevoelens van eenzaamheid verder doet toenemen.

17.00

VANAF

Beschikbaarheid zorg

Op fysiek vlak zal een toenemend aantal ouderen nood hebben aan meer directe zorg en ondersteuning, terwijl er net mantelzorg beschikbaar zal zijn.

17.00

VANAF

Isolement

Sociale contacten zijn cruciale factoren voor de eigenwaarde, de autonomie en het algemene welzijn. Met de ouderdom valt het sociale netwerk van veel ouderen deels of volledig weg, waardoor ze veelal in isolement terechtkomen.

17.00

VANAF

Eenzaamheid

isolement en eenzaamheid zijn niet volledig gelijk aan elkaar. Isolement duidt op het aantal sociale contacten, terwijl eenzaamheid over persoonlijke gevoelens van gemis gaat. Eenzaamheid en sociaal isolement komt niet enkel voor bij ouderen, maar het is voor hen vaak moeilijker om contacten te herstellen of nieuwe relaties te vormen.

17.00

VANAF

Vervreemding

Veel ouderen raken daarnaast ook vervreemd van hun eigen buurt en verliezen zo hun vertrouwde, nabije kern waar ze nood aan hebben. Veranderingen in de buurt zorgen voor wantrouwen en onveiligheid, en vergroten de kans op isolement.

17.00

VANAF

Kracht van de buurt

Ouderen of mensen die nood hebben aan ondersteuning , zijn meer aangewezen op hun buurt: door beperkte mobiliteit wordt de omgeving kleiner. Een helpende hand in de buurt wordt dan extra belangrijk, zorgt voor vertrouwen en zorgt dat ze langer thuis kunnen wonen.

17.00

VANAF

Kracht van informele hulp

Vrijwilligerswerk en informele netwerken hebben veel potentieel om een antwoord te bieden op de gelaagde kwetsbaarheid, maar kennen ook hun drempels. Schaamte en verlegenheid bij het vragen en aanbieden van hulp zijn een struikelblok en ook het privacy aspect houdt veel mensen op afstand.

Wat doet het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier?

Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier streeft naar oplossingen tegen de vereenzaming en het sociale isolement van ouderen en kwetsbare personen, door mensen samen te brengen in lokale burenhulpnetwerken, waar onderlinge hulp en verbinding centraal staan en actief worden gestimuleerd en begeleid.

  • We creëren een sociaal netwerk. Het doel is om onze ouderen en kwetsbare personen met elkaar en met de rest van de buurt te verbinden. We zorgen ervoor dat mensen - jong en oud - elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn. Zo vergroten we de sociale cohesie op buurtniveau en stimuleren we ook de intergenerationele en interculturele uitwisseling.​

 

  • We stimuleren het kleine helpen tussen buren onderling en bieden een kader voor ondersteuning, gebaseerd op respect, solidariteit en de persoonlijke talenten van de buurtbewoners. ​

​​​​

  • Er wordt actief samengewerkt met onder meer de formele hulp- en zorgsector. Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier kent een signaalfunctie en voorziet in wederzijdse doorverwijzing van en naar lokale actoren in de zorg-, welzijn-, sociale huisvestings- en sociale-culturele sector.

Met onze verbindende buurtwerking en onze complementariteit aan de formele zorg en hulp streven we naar​:

  • Een versterkte autonomie van personen met een zorgbehoefte, zodat zij op een kwaliteitsvolle wijze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen

 

  • Een volwaardige plaats van ouderen en personen met een zorgbehoefte in onze samenleving. 


 

Wij geloven sterk in de kracht van buurten, samenwerkingen en het potentieel van informele, lokale hulp en ondersteuning. 

Kopie van Tekst toevoegen (2)_edited.png

Om onze missie in de praktijk vorm te geven, werken we met begeleide antennes, in samenwerking met lokale actoren uit verschillende domeinen.

Ontdekt alles over hoe we concreet te werk gaan bij